Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn gebaseerd op het model dat de Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo in overleg met de Consumentenbond in 2007 heeft opgesteld en gedeponeerd, en worden door Versluis Diervoeders & transport VOF (hierna kortweg “Versluis”) gehanteerd voor alle aan haar detailhandels activiteiten gerelateerde goederen en diensten.

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • De ondernemer: Versluis of enige daaraan gelieerde (rechts)persoon of onderneming.
 • De consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de ondernemer.
 • Overeenkomst: elke overeenkomst betreffende verkoop of dienstverlening tussen de consument en de ondernemer.
 • Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (dus met name via internet).
 • Goederen: alle producten die het onderwerp zijn van een overeenkomst.
 • Diensten: alle werkzaamheden die het onderwerp zijn van een overeenkomst.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen de ondernemer en de consument worden gesloten.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. De aangeboden goederen en diensten van de ondernemer worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of omschreven. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
 2. Het aanbod omvat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn indien hij het aanbod aanvaardt en bestaat in elk geval uit de volgende onderdelen:
  – een zo nauwkeurig mogelijke opgave van getallen, maten, gewichten of andere eigenschappen, dan wel aanwijzingen voor de verzorging, die voor het aanbod wezenlijk zijn;
  – de prijs en het bedrag van de bezorgkosten, indien de consument de ondernemer vraagt de goederen op een aangegeven adres af te leveren;
  – de wijze van betaling en – indien van toepassing – vermelding dat en op welke manier betaling in termijnen mogelijk is;
  – de uitvoering/de verpakking waarin de goederen worden geleverd en een aanwijzing voor het gebruik;
  – het eventuele recht van retournering en de wijze van gebruikmaking daarvan;
  – de mogelijkheid om tegen kostprijs eventueel aanvullende diensten te verlenen bij de aankoop van sommige goederen, zoals opbouw, installatie, inwerkingstelling en dergelijke;
  – de vermelding dat op de overeenkomst deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;
 3. Levering op bestelling geschiedt na schriftelijke of elektronische opdracht door de consument, tenzij tussen de consument en de ondernemer anders is overeengekomen.
 4. Een schriftelijk aanbod is behoudens andersluidende mededeling voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende dertig dagen nadat de consument het aanbod heeft ontvangen.
 5. Bij een schriftelijk/elektronisch aanbod is een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden gevoegd.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument.
 2. Wanneer met de overeenkomst een bedrag is gemoeid van meer dan € 1.250,00, komt deze bij voorkeur tot stand door schriftelijke dan wel elektronische aanvaarding van het aanbod door de consument.

Artikel 5 – De prijs en de prijswijzigingen

 1. De prijs, vermeld in het aanbod, is inclusief BTW.
 2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór de aflevering een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeen gekomen prijs. De consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar vóór de aflevering de prijs wordt verhoogd.
 3. Het tweede lid, eerste volzin, is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals verhoging van de BTW.

Artikel 6 – De aflevering/de levertijd

 1. Aflevering vindt plaats door de consument in het bezit te stellen van de goederen. Het in het bezit stellen van goederen die niet direct leverbaar zijn kan plaatsvinden door het ophalen van de goederen door de consument bij de ondernemer of door het bezorgen van de goederen bij de consument door de ondernemer. Partijen kunnen een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen.
 2. De consument dient bestelde goederen binnen zeven dagen na ontvangst van het bericht van de ondernemer af te halen of te laten afhalen. Laat de consument dit na, dan zijn de door de ondernemer aangetoonde en in redelijkheid gemaakte kosten van het niet tijdig ophalen voor rekening van de consument.
 3. Indien de overeenkomst het bezorgen van de verkochte goederen betreft, geschiedt dit binnen de in de overeenkomst afgesproken levertijd en op het opgegeven adres.
 4. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt de ondernemer een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Indien de ondernemer alsnog binnen deze termijn levert zal een eventuele prijsverhoging binnen deze nadere termijn niet worden doorberekend.
 5. Bij overschrijding van deze nieuwe termijn of van een vast overeengekomen levertijd heeft de consument, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, het recht de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.
 6. Wanneer bestelde goederen niet leverbaar blijken te zijn, zal de ondernemer in overleg treden met de consument over het eventueel beschikbaar stellen van vervangende goederen. Stemt de consument niet in met de levering van een vervangend goed, dan heeft hij, los van zijn andere wettelijke rechten, het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat voor hem daaraan kosten zijn verbonden.

Artikel 7 – Conformiteit

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de geleverde goederen beantwoorden aan de overeenkomst (conformiteit). De ondernemer staat er bovendien voor in dat de goederen die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsook voor een bijzonder gebruik voorzover dat is overeengekomen.
 2. De ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte diensten beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

Artikel 8 – Het recht van retournering

 1. De consument heeft recht op retournering van goederen gedurende ten minste tien dagen. Dit recht geldt niet voor dieren en planten. De ingangsdatum van deze termijn is de dag na de verkoop, dan wel na de dag van aflevering, tenzij anders is overeengekomen. Onbeschadigde en ongebruikte goederen met de originele verpakking en originele kassabon kunnen worden geretourneerd.
 2. Indien de consument een bedrag (vooruit) betaald heeft zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na gebruikmaking van het recht van retournering, terugbetaling plaats vinden.
 3. Goederen die op verzoek van de consument zijn vervaardigd, gemengd, bewerkt of op maat gemaakt, of goederen die op verzoek van de consument zijn besteld zijn uitgesloten van het recht van retournering. De consument kan van zijn recht van retournering uitsluitend gebruik maken op de wijze die door de ondernemer bij zijn aanbod is aangegeven.
 4. Indien het recht van retournering geen restitutie van de koopsom inhoudt doch de levering van een vervangend artikel of van een tegoedbon, zal de ondernemer dit in het aanbod meedelen.

Artikel 9 – Betaling

 1. Betaling van goederen die in voorraad zijn geschiedt à contant, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Wanneer geen betaling à contant wordt overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen, binnen veertien dagen na aflevering door de ondernemer of ophalen door de consument van de goederen te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Indien de consument een bestelling plaatst, heeft de ondernemer het recht van de consument een vooruitbetaling van ten hoogste 50% van de prijs te verlangen.

Artikel 10 – Niet-tijdige betaling

 1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
 2. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, kan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso worden overgegaan. De hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten zijn voor rekening van de consument. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het op het betreffende moment geldende Staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK) van de sector kanton van de rechtbanken, maar met een minimum van € 250,-. De ondernemer is tevens gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud en –overdracht
De ondernemer behoudt de eigendom voor zolang de consument niet volledig aan alle verplichtingen jegens de ondernemer heeft voldaan. De consument wordt in dat geval pas eigenaar van de goederen als hij de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde volledig aan de ondernemer heeft voldaan en aan zijn overige verplichtingen voldaan heeft.

Artikel 12 – Wettelijke garantie

 1. De ondernemer garandeert gedurende een termijn van 2 maanden de afwezigheid van gebreken die zich openbaren na de aflevering. De consument heeft recht op kosteloze vervanging van gebrekkige onderdelen binnen redelijke tijd. Daarnaast heeft de consument recht op herstel, schadeloosstelling en ontbinding van de overeenkomst die hem op grond van de wet zijn toegekend.
 2. Indien de aankoop een plant of dier betreft, zal de ondernemer aan de consument de essentiële informatie verschaffen voor een juist gebruik van de plant, c.q. de gezondheid en een juiste verzorging van het dier, waarbij mede aangesloten wordt op door de consument verschafte informatie.
 3. De ondernemer staat niet in voor gebreken die na de levering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van onzorgvuldige verzorging of ondeskundig gebruik van het geleverde of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 4. Bij een beroep op de garantie dient het aankoopbewijs door de consument te worden overlegd.

Artikel 13 – Niet-nakoming van de overeenkomst

 1. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voorzover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. De ondernemer heeft het recht van terughouding (recht van retentie), als de consument tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
 3. Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt.
 4. Indien op de overeenkomst een (vooruit) betaling betrekking heeft en deze overeenkomst niet tot stand komt, of wordt ontbonden zal de consument het (aan)betaalde bedrag gerestitueerd krijgen.

Artikel 14 – Aanvullende bepalingen bij een overeenkomst op afstand.

 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt aangegaan moet de ondernemer op duidelijke en begrijpelijke wijze aan de consument de volgende informatie verstrekken:
  a. de identiteit en het geografisch adres van de ondernemer;
  b. de belangrijkste kenmerken van de goederen;
  c. de prijs, inclusief BTW, van de goederen;
  d. de eventuele kosten van aflevering;
  e. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering;
  f. het – voor zover aan de orde – van toepassing zijn van de bedenktijd van 7 werkdagen op de overeenkomst;
  g. de termijn voor aanvaarding van het aanbod (bijvoorbeeld de geldigheidsduur van de actie).
 2. De ondernemer heeft een maximale levertermijn van 30 dagen, te rekenen van de dag die volgt op de dag waarop de consument zijn bestelling heeft gedaan. Wordt deze termijn overschreden dan heeft de consument het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, tenzij de vertraging de ondernemer niet kan worden toegerekend. De consument en de ondernemer kunnen een andere levertermijn overeenkomen.
 3. De consument heeft gedurende 7 werkdagen het recht de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden. De termijn gaat lopen op de dag na die waarop het product is ontvangen of op de dag van het aangaan van een overeenkomst tot dienstverlening.
 4. Wanneer de gekochte goederen niet beschikbaar zijn, moet de ondernemer de consument zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het eventueel (aan)betaalde uiterlijk binnen 30 dagen terug betalen. Wanneer de consument en de ondernemer zijn overeengekomen dat een zaak van gelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan zijn de kosten van eventueel retour zenden voor rekening van de ondernemer. Dit is alleen van toepassing in het geval dat de consument gebruik maakt van de ontbinding tijdens de bedenktijd. De ondernemer dient de consument hiervan op duidelijke en begrijpelijke wijze op de hoogte te stellen.
 5. Tijdig bij de nakoming en uiterlijk bij de aflevering verstrekt de ondernemer aan de consument de volgende gegevens:
  a. de gegevens die zijn vermeld onder a t/m g in lid 1 van dit artikel;
  b. schriftelijk de vereisten voor de gebruikmaking van het recht tot ontbinding van de overeenkomst en de eventuele bedenktijd van 7 werkdagen, waarbij in ieder geval wordt vermeld:
  – het aanvangstijdstip en de duur van de bedenktijd die de koper ter beschikking kunnen staan;
  – dat in geval van gebruik maken van de bedenktijd maximaal de kosten van retourzending voor rekening van de koper komen;
  – het bezoek- en correspondentieadres van de vestiging van de ondernemer.
  c. de gegevens omtrent de eventuele garantie en after sales service;
 6. Wanneer de ondernemer niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, bedraagt de termijn van de bedenktijd maximaal twee maanden en zeven werkdagen. Wanneer de verkoper in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van zeven werkdagen te lopen.
 7. Retour zenden is voor rekening en risico van de consument. De ondernemer mag bij de ontbinding van de overeenkomst geen andere kosten in rekening brengen.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

 1. De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van een tekortkoming, die aan de ondernemer is toe te rekenen of voor zijn risico komt, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die door de consument zijn opgedragen.
 2. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

Artikel 16 – Klachten
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch worden ingediend bij de ondernemer tijdig nadat de consument de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten ter zake verliest.

Artikel 17 – Geschillenregeling

 1. Geschillen tussen consument en ondernemer over totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde goederen en diensten, zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde Nederlandse rechter. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing. Toepasselijkheid van hert Weens Koopverdrag is nadrukkelijk uitgesloten.
 2. Een geschil mag door de consument niet eerder aanhangig worden gemaakt dan nadat de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend en dit niet heeft geresulteerd in een voorstel van de ondernemer voor een oplossing.

Artikel 18 – Afwijking van de Algemene Voorwaarden
Individuele afwijkingen moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en de consument worden vastgelegd.